Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over het aanmeldsysteem

Hieronder geven we een antwoord op enkele veel voorkomende vragen. Hebt u toch nog een andere vraag, raadpleeg dan de brochures van de deelnemende gemeenten: Leuven  -  Herent  -  Bierbeek  - Oud-Heverlee

Hebt u nog praktische vragen over het aanmelden van uw kind? Dan kunt u terecht bij de stad Leuven, elke werkdag tussen 9 uur en 16 uur.

Telefoon: 016 27 26 17

e-mail: info@meldjeaan.leuven.be

Hebt u vragen rond de aanmeldingsprocedure? De LOP-deskundige helpt u graag verder op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 9 en 16 uur.

Telefoon: 02 553 20 89
e-mail: info@meldjeaan.leuven.be

Hebt u een klacht? Laat het ons weten via info@meldjeaan.leuven.be

Hebt u vragen over het gebruik en de verwerking van uw gegevens? Hier vindt u de GDPR-clausule

 

1. Moet ik mijn kind aanmelden?
Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf 29 mei 2020 inschrijven in een Leuvense kleuterschool of lagere school. Op dat moment zullen in veel scholen echter geen vrije plaatsen meer zijn.
2. Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?
U vindt een overzicht van alle scholen waarvoor je digitaal moet aanmelden in de brochures van de deelnemende gemeenten: Leuven  -  Herent  -  Bierbeek  - Oud-Heverlee 
U meldt uw kind het best aan voor minstens 3 scholen of meer, al dan niet over de gemeentegrenzen heen. Aanmelden voor meer dan één school betekent niet dat u minder kans maakt op een plaats in uw favoriete school! Door meer dan één school op te geven vergroot u de kans dat u uw kind kunt inschrijven in een school van uw keuze. Zorg er wel voor dat er in de top 3 ook scholen staan met plaatsen die nog vrij zijn na de aanmeldingen van de voorrangsgroepen.
De vrije plaatsen kan u terugvinden op http://meldjeaan.leuven.be. Voor de voorrangsperiode (broer/zus en kind van personeel) is dat vanaf 7 januari 2020. Tijdens de tweede periode (alle andere kinderen) vanaf 2 maart 2020.

Gaat uw kind volgend schooljaar naar een school van het buitengewoon onderwijs, dan hoeft u het niet aan te melden. U kunt uw kind rechtstreeks inschrijven in de school.
3. Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?
Neen. Het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. U kunt dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldperiode benutten om uw kind aan te melden en uw gegevens aan te passen.
4. Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Na de aanmeldperiodes wordt voor elke kleuterschool en lagere school een rangorde bepaald voor alle kinderen die aangemeld zijn.

Er zijn drie groepen kinderen:

Kinderen met een broer of zus die al is ingeschreven in dezelfde school.

Voor deze groep geldt absolute voorrang als er voldoende beschikbare plaatsen zijn in de school. Deze voorrang geldt enkel voor broers en zussen die in een kleuterschool of lagere school zitten (dus bijvoorbeeld niet in een secundaire school).

• Kinderen van personeelsleden van een kleuterschool of lagere school. 

Voor deze groep geldt absolute voorrang als er voldoende beschikbare plaatsen zijn in de school waar een van beide ouders werkt. Meer informatie vindt u de brochure.

Alle andere kinderen.

Aan de hand van 2 vragen wordt voor ieder kind bepaald of het een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling is. Wilt u weten of uw kind een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling is, lees dan verder bij vraag 6.

Alle aangemelde kinderen worden ook gerangschikt volgens 2 criteria: afstand tot de school en voorkeur voor de school. De scholen bepalen zelf het percentage dat ze aan elk criterium toewijzen. Scholen kunnen kiezen tussen de percentages 30% of 50% of 70% voor het criterium afstand en 30% of 50% of 70% voor het criterium voorkeur.

Afstand (ofwel 30% of 50 % of 70%)

De plaatsen, die worden toegewezen op basis van afstand, worden verder opgedeeld: 3/4de van de plaatsen wordt toegewezen op basis van het officiële adres en 1/4de van de plaatsen wordt toegewezen op basis van de kortste afstand (officieel adres of werkplaats van de ouder(s)).

De afstand wordt berekend in vogelvlucht. We baseren ons hiervoor op het centraal referentie-adressenbestand van de Vlaamse overheid.

Voorkeur (ofwel 30% of 50 % of 70%)

Voor de eerste drie scholen waarvoor u uw kind aanmeldt, krijgt u een extra kans bij de toekenning van de vrije plaatsen. Dit gebeurt enkel als er vrije plaatsen zijn en als de school kiest voor het criterium 'voorkeur'.

5. Wat zijn indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen?
Alle leerlingen worden verdeeld in twee categorieën: indicatorleerlingen of niet-indicatorleerlingen. Beide groepen kunnen rekenen op voorbehouden plaatsen bij inschrijving. De scholen verdelen hun totale aantal beschikbare plaatsen over deze twee categorieën. Ze bepalen het aantal plaatsen dat bestemd is voor indicatorleerlingen en het aantal plaatsen dat bestemd is voor niet-indicatorleerlingen.
6. Is mijn kind een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling?

Beantwoord altijd de volgende 2 vragen.

• Ontvangt het gezin een schooltoelage in 2018-2019 en/of schooltoelage in 2019-2020?

• Heeft de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs?

U beantwoordt deze vragen bij de aanmelding op deze website. U verklaart er ook dat de gegevens die u invult correct zijn. Bij de inschrijving op school is het mogelijk dat u extra documenten moet meebrengen of een verklaring op eer moet ondertekenen. Geef dus een eerlijk antwoord bij de aanmelding.

Als het gezin een schooltoelage/schooltoelage ontvangt en/of als de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs heeft, dan is uw kind een indicatorleerling.

7. Wat verstaan we onder broers en zussen?
Broer en zus zijn, betekent hier meer dan dezelfde ouders hebben. Volgende mogelijkheden kunnen bestaan:

• broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet hetzelfde officiële adres hebben.
• halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet hetzelfde officiële adres hebben.
• kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en -zussen).
8. Ik werk voor een kleuterschool of lagere school.
Onder welke voorwaarden kan ik mijn kind aanmelden tijdens de voorrangsperiode?
Op het ogenblik van de inschrijving moet u een arbeidscontract hebben van meer dan 104 dagen in die school waarvoor u wenst in te schrijven. U hoeft daarom nog geen 104 dagen effectief te hebben gewerkt voor de school op het moment van inschrijving. De voorrangsperiode geldt voor alle personeelsleden van een school ongeacht hun functie. Dit kan bijvoorbeeld een klusjesman, leerkracht, administratief medewerker, pedagogische begeleider of een logopedist zijn.
 
Ook de aard van het contract met de school (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) is van geen belang om voorrang te krijgen. Volgende personeelsleden komen in aanmerking:
 
1. Personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school.
2. Personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.
3. Personeelsleden die geaffecteerd zijn aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld zijn in een andere school, kunnen in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken.
9. Waarom kies ik beter meer dan één school?
We raden u aan om minstens 3 scholen te kiezen. Op die manier maakt u het meeste kans op een plaats in één van uw voorkeursscholen. Zet de scholen zeker in de volgorde van uw voorkeur. Ook al zijn er nog maar weinig of zelfs geen beschikbare plaatsen in uw favoriete school, zet die school altijd op nummer 1. Zorg er wel voor dat er in uw top drie ook scholen met vrije plaatsen staan.Voor de eerste drie scholen maakt u een extra kans op een plaats indien de school ook kiest voor het criterium voorkeur.

Voor elke school die u hebt opgegeven, wordt er gekeken of deze school nog een vrije plaats heeft voor uw kind. Algemeen geldt dat het systeem een plaats toekent voor een school die zo hoog mogelijk in uw lijst van voorkeur staat. Als er in deze school plaats is voor uw kind, krijgt u een bericht dat u uw kind in deze school kunt inschrijven. Indien deze school de school van eerste keuze is, dan vervallen alle onderliggende keuzes. Als een school van lagere keuze wordt toegekend, dan komt uw kind altijd op de wachtlijst voor scholen van uw hogere keuze. U ontvangt daarvoor ook steeds een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving als bewijs van uw plaats op de wachtlijst (zie vraag 16 ). Keuzes voor scholen die lager op de lijst staan dan de school die u werd toegewezen, vervallen.

Als er later toch nog een plaats vrijkomt in een school waar uw kind op de wachtlijst staat, dan kan het zijn dat u uw kind toch nog in die school kunt inschrijven. Dat kan zelfs als uw kind ondertussen al in een andere school is ingeschreven. De school neemt daarvoor automatisch met u contact op. De wachtlijst wordt opgesteld op basis van de afstand in vogelvlucht tussen de officiële woonplaats van het kind en de school. Met het criterium ‘voorkeur’ wordt geen rekening meer gehouden. De wachtlijst geldt tot en met 7 oktober 2020 voor alle kinderen. Voor kleuters geboren in 2020 geldt de wachtlijst tot en met 30 juni 2021.

 
10. Welk adres geef ik op?
U kunt de volgende adressen opgeven: 

1) een officieel adres: dit is het adres waar het kind is gedomicilieerd. Een adres van een crèche, onthaalmoeder of grootouders geldt niet.

2) een werkadres: dit is het adres waar de moeder en/of vader werkt. U kunt tot twee werkadressen vermelden. We raden u aan dit adres in te vullen. Het kan alleen maar de kans vergroten op een plaats in de school van uw keuze.

De adressen die u opgeeft, worden gebruikt voor alle scholen die u kiest. Voor de bepaling van de rangschikking wordt altijd rekening gehouden met de kortste afstand tot de door u gekozen scholen. U kunt dus niet voor twee verschillende scholen, twee verschillende adressen opgeven. De afstand wordt berekend in vogelvlucht.

11. Wat te doen wanneer ik een verhuis plan?

Ouders die verhuizen in de periode die ligt tussen de aanmeldperiode en het instappen van hun kind in de nieuwe school mogen het toekomstige domicilie adres van het kind opgeven bij aanmelden. Bij inschrijving in de school moet u kunnen aantonen dat  op het ogenblik dat uw kind instapt in de school uw kind daar ook effectief woont, (door koopakte, huurovereenkomst… ). Bel zeker naar de LOP-deskundige indien u hierover vragen heeft.

12. Waar vind ik het rijksregisternummer van mijn kind?
U vindt het rijksregisternummer op de ISI+-kaart, op de achterkant van de Kids-ID of op het kleefbriefje van het ziekenfonds. Als u het rijksregisternummer niet vindt of er geen hebt, neem dan contact op met een welzijnspartner of buurtcentrum (zie lijst met welzijnspartners en buurtcentra  die je verder kunnen helpen).
13. Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldsysteem?
U kunt uw gegevens wijzigen gedurende de volledige aanmeldperiode. Bij uw eerste aanmelding in het systeem kiest u een paswoord en gebruikersnaam. Bewaar deze goed. U hebt ze nodig als u uw gegevens wilt nakijken of veranderen. Voor de aanmelding van broers en zussen en kinderen van personeelsleden kan dat tussen 7 januari 2020 en 21 januari 2020 tot 17.00 u. Voor alle andere kinderen tussen 2 maart 2020 en 31 maart 2020 tot 17.00 u.
14. Wat als ik geen computer of internet heb?

Als u zelf geen computer met internetverbinding hebt of niet met de computer kunt werken, kunt u in verschillende buurtcentra of bij de welzijnspartners hulp krijgen om uw kind aan te melden. In deze buurtcentra of bij de welzijnspartners vindt u begeleiders die u stap voor stap helpen om uw kind aan te melden. Op die manier weet u zeker dat u uw kind correct aanmeldt voor de scholen van uw voorkeur. Een overzicht van de welzijnspartners en de buurtcentra vind je in de brochures van de deelnemende gemeentenLeuven  -  Herent  -  Bierbeek  - Oud-Heverlee

 

Indien u geen hulp nodig hebt om uw kind aan te melden maar wel een publieke computer wil gebruiken, dan kan u terecht bij één van de digipunten.

15. Wat gebeurt er na mijn aanmelding?
Nadat de aanmeldperiode voor uw kind is afgelopen, ontvangt u een bericht waarin staat welke school plaats heeft voor uw kind. Met dit bericht (e-mail) kunt u naar deze school gaan om uw kind effectief in te schrijven. Maak wel eerst een afspraak met de school.
Het aanmeldingsregister houdt altijd rekening met de volgorde van uw keuze.


Let op! Als u uw kind niet inschrijft ten laatste op dinsdag 26 mei 2020 in de school waarvoor u een toewijzing hebt ontvangen, komt uw plaats vrij voor iemand anders.
16. Wat moet ik weten over de wachtlijst voor een school?
Als één of meer van de scholen die u hoger gerangschikt had, geen plaats meer heeft, komt uw kind automatisch op de wachtlijst van die scholen te staan. Die wachtlijst is geldig tot en met 7 oktober 2020 voor alle kinderen. Voor kleuters geboren in 2018 geldt de wachtlijst tot en met 30 juni 2021. Scholen hebben de keuze om de wachtlijst voor alle kinderen aan te houden tot 30 juni 2021, informeer u hierover bij de school. De wachtlijst is enkel gebaseerd op het criterium ‘afstand tot de school’. Het criterium ‘voorkeur voor de school’ speelt hier niet mee. Als er toch een plaats vrijkomt in een van de scholen waar uw kind op de wachtlijst staat dan neemt de school zelf contact met u op. Als u wilt, kunt u uw kind toch nog inschrijven in uw favoriete school. Dat kan zelfs als u uw kind ondertussen al in een andere school hebt ingeschreven.
17. Wat is een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving?
U ontvangt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving van de scholen waarvoor u uw kind hebt aangemeld, maar die voorlopig geen vrije plaats meer hebben. Het kan dus zijn dat u meerdere mededelingen krijgt. Ieder mededeling is verbonden met één specifieke school. Uw kind komt in die scholen automatisch op een wachtlijst te staan. Een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving is dus een objectief bewijs van uw plaats op de wachtlijst van een school. Per leerjaar worden 2 wachtlijsten gemaakt: namelijk één wachtlijst voor indicator leerlingen (IND-lijst) en één wachtlijst voor niet-indicator leerlingen (nIND-lijst). Zie vragen 5 en 6 voor meer informatie over deze voorrangsgroepen. Op de IND-lijst worden eerst de indicator leerlingen volgens afstand woonplaats/school gerangschikt en vervolgens de niet-indicatorleerlingen. Op de nIND-lijst worden eerst de niet-indicator leerlingen volgens afstand woonplaats/school gerangschikt en vervolgens de indicatorleerlingen. Daarom staat uw kind op beide lijsten. Afhankelijk van de plaats die vrijkomt  (indicator/of niet-indicator) wordt gekeken naar de desbetreffende wachtlijst en kan het kind dat op dat moment bovenaan deze wachtlijst staat, zich inschrijven in de school. De school zal in dit geval met u contact opnemen.
18. Wat als ik geen plaats heb voor mijn kind?
Neem dan contact op met de LOP-deskundige via info@meldjeaan.leuven.be of op het nummer 02 553 20 89. De LOP-deskundige heeft vanaf 27 mei 2019 het overzicht van de scholen die nog vrije plaatsen hebben en zoekt samen met u naar de best mogelijke oplossing voor uw kind. Vanaf 28 mei 2019 kunt u uw kind inschrijven in één van die scholen.
19. Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd heb aangemeld?
Van dinsdag 7 januari 2020 vanaf 9.00 uur tot en met dinsdag 21 januari 2020 tot 17 uur loopt de voorrangsperiode voor kinderen met een broer of zus of voor kinderen van personeelsleden in een kleuterschool of lagere school. Als deze periode voorbij is, kunt u uw kind nog altijd aanmelden in de tweede aanmeldperiode van maandag 2 maart 2020 vanaf 9.00 uur tot en met dinsdag 31 maart 2020 tot 17 uur.

Let op! Uw kind heeft dan geen voorrang meer op de andere kinderen die worden aangemeld.

Als u uw kind niet op uiterlijk 31 maart 2020 om 17 uur hebt aangemeld, hebt u geen plaats in de rangschikking. Vanaf 28 mei 2020 vindt u het overzicht van de vrije plaatsen terug op de website. Vanaf 29 mei 2020 om 9 uur kan u uw kind inschrijven in één van de scholen.

Let op! U zult minder keuze hebben, omdat aangemelde kinderen zich al konden inschrijven. In veel scholen zullen er dus geen vrije plaatsen meer zijn. U kunt uw kind wel nog op de wachtlijst laten zetten van de scholen van uw voorkeur die geen vrije plaatsen meer hebben.

 
20. Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd heb ingeschreven?
Als uw kind aangemeld werd én een ticket ontving dan kunt u inschrijven:
- van maandag 2/3/2020 tot dinsdag 31/3/2020 voor broers/ zussen en kinderen van personeel
- van maandag 4/5/2020 tot dinsdag 26/5/2020 voor alle andere leerlingen.
Daarna verliest u uw plaats in de rangschikking. U kunt uw kind dan enkel nog inschrijven in een school vanaf 28 mei 2020. Vanaf 27 mei 2020 vindt u het overzicht van scholen met vrije plaatsen ook terug op de website.

Let op: u zult minder keuze hebben, omdat aangemelde kinderen zich al konden inschrijven. Op veel scholen zullen er dus geen vrije plaatsen meer zijn.

21. Wanneer kan ik een account aanmaken?

Tijdens de voorrangsperiode kan u enkel een account maken indien u een kind wil aanmelden in een school waar al een broer of zus is ingeschreven of waar een van de ouders werkt. U kan tijdens de voorrangsperiode geen account aanmaken om een kind in de reguliere periode aan te melden.

22. Wilt u info hebben over het aanmeldingsregister?

Het centraal aanmeldingsregister is een initiatief van het lokaal overlegplatform (LOP) basisonderwijs Leuven. Met het online, centraal aanmeldingsregister krijgt elke ouder gelijke kansen om zijn kind in te schrijven in de school van zijn keuze.

Alle ouders die hun kind willen aanmelden voor een  kleuterschool of lagere school in Leuven, Herent, Bierbeek en Oud-Heverlee kunnen gebruik maken van het centraal aanmeldingsregister. Dat kan voor alle scholen in alle onderwijsnetten. Via de website worden ouders stap voor stap door de aanmeldingsprocedure geleid.

e wettelijke basis voor het centraal aanmeldingsregister wordt gevormd door een wijziging aan het Gelijke Onderwijskansendecreet uit 2008. Daardoor wordt het mogelijk om voor de eigenlijke inschrijvingsperiode een "aanmeldperiode" te organiseren waarin ouders hun “wens tot inschrijving van hun kind in een school" kenbaar kunnen maken. Na het afsluiten van de aanmeldperiode moeten ouders hun kind nog persoonlijk in de school gaan inschrijven.

23. Wat is het verschil tussen het officieel onderwijs, vrij onderwijs en methodescholen?
 
Scholen van het officieel onderwijs zijn georganiseerd door of in opdracht van de overheid: de Vlaamse overheid, de provincies of de steden en gemeenten. In tegenstelling tot het vrij onderwijs moeten scholen van het officieel onderwijs tot het einde van de leerplicht de keuze aanbieden tussen lessen katholieke, orthodoxe, protestantse, anglicaanse, joodse, islamitische godsdienst of zedenleer.
 
Vrij onderwijs
Scholen die niet door een overheid zijn opgericht, behoren tot het vrij onderwijs.
Het vrij onderwijs bestaat hoofdzakelijk uit confessionele scholen, die aan een godsdienst zijn gebonden. De katholieke scholen vormen de grootste groep, maar er zijn ook vrije scholen van een andere godsdienst zoals joodse of protestantse scholen.
 
Methodescholen
Dit zijn scholen die aan een specifieke pedagogische methode zijn verbonden zoals Freinet-, Montessori- en de Steinerscholen. Methodescholen kunt u in alle netten tterugvinden.