Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over het aanmeldsysteem

Hieronder geven we een antwoord op enkele veel voorkomende vragen. Heb je toch nog een andere vraag, raadpleeg dan de brochures van de deelnemende gemeenten: Leuven Herent - Bierbeek - Oud-Heverlee

OPGELET: Fout in de brochure

Sint-Jan Mechelsevest biedt ook kleuteronderwijs aan. Je kan je kleuter dus zowel aanmelden voor Sint-Jan Ridderstraat als voor Sint-Jan Mechelsevest.

Click here for the brochure in English. 

Clicquez ici pour la brochure en français.

Bij wie kan je terecht?

- Heb je nog praktische of technische vragen over het aanmelden van je kind? Dan kan je terecht bij de stad Leuven, elke werkdag tussen 9 uur en 16 uur.

 Telefoon: 016 27 26 09

 e-mail: info@meldjeaan.leuven.be

- Heb je vragen rond de procedure, protocollen, wettelijk kader? De LOP-deskundige helpt je graag verder op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 9 en 16 uur.

Telefoon: 02 553 05 20
e-mail: lop.leuven@vlaanderen.be 

 

Heb je een klacht? Laat het ons weten via info@meldjeaan.leuven.be

Heb je vragen over het gebruik en de verwerking van je gegevens? Hier vind je de GDPR-clausule

 

1. Moet ik mijn kind aanmelden?
Als je je kind niet aanmeldt, kan je het pas vanaf 2 juni 2022 inschrijven in een kleuterschool of lagere school in Leuven, Herent, Bierbeek of Oud-Heverlee. Op dat moment zullen in veel scholen echter geen vrije plaatsen meer zijn.
2. Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?
Je vindt een overzicht van alle scholen waarvoor je digitaal moet aanmelden in de brochures van de deelnemende gemeenten: Leuven  
Je meldt je kind het best aan voor minstens 3 scholen of meer, al dan niet over de gemeentegrenzen heen. Aanmelden voor meer dan één school betekent niet dat je minder kans maakt op een plaats in je favoriete school! Door meer dan één school op te geven vergroot je de kans dat je je kind kunt inschrijven in een school van jouw keuze. Zorg er wel voor dat er in de top 3 ook scholen staan met plaatsen die nog vrij zijn na de aanmeldingen van de voorrangsgroepen.
De vrije plaatsen kan je terugvinden op http://meldjeaan.leuven.be. Voor de voorrangsperiode (broer/zus en kind van personeel) is dat vanaf 7 januari 2022 (9.00u). Tijdens de tweede periode (alle andere kinderen) vanaf 25 februari 2022 (9.00u).

Gaat je kind volgend schooljaar naar een school van het buitengewoon onderwijs, dan hoef je het hier niet aan te melden via meld je aan. Er geldt een aparte procedure voor inschrijvingen in het buitengewoon onderwijs.
3. Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?
Neen. Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. Je kan dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldperiode benutten om je kind aan te melden en je gegevens aan te passen.
4. Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Na de aanmeldperiodes wordt voor elke kleuterschool en lagere school een rangorde bepaald voor alle kinderen die aangemeld zijn.

Er zijn drie groepen kinderen:

Kinderen met een broer of zus die al is ingeschreven in dezelfde school.

Voor deze groep geldt absolute voorrang als er voldoende beschikbare plaatsen zijn in de school. Deze voorrang geldt enkel voor broers en zussen die in een kleuterschool of lagere school zitten (dus bijvoorbeeld niet in een secundaire school).

• Kinderen van personeelsleden van een kleuterschool of lagere school. 

Voor deze groep geldt absolute voorrang als er voldoende beschikbare plaatsen zijn in de school waar een van beide ouders werkt. Meer informatie vind je in de brochure.

Alle andere kinderen.

Aan de hand van 2 vragen wordt voor ieder kind bepaald of het een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling is. Wil je weten of je kind een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling is, lees dan verder bij vraag 6.

Alle aangemelde kinderen worden ook gerangschikt volgens 2 criteria: afstand tot de school en voorkeur voor de school. De scholen bepalen zelf het percentage dat ze aan elk criterium toewijzen. Scholen kunnen kiezen tussen de percentages 30% of 50% of 70% voor het criterium afstand en 30% of 50% of 70% voor het criterium voorkeur.

Afstand (ofwel 30% of 50 % of 70%)

De plaatsen, die worden toegewezen op basis van afstand, worden verder opgedeeld: 3/4de van de plaatsen wordt toegewezen op basis van het officiële adres en 1/4de van de plaatsen wordt toegewezen op basis van de kortste afstand (officieel adres of werkplaats van de ouder(s)).

De afstand wordt berekend in vogelvlucht. We baseren ons hiervoor op het centraal referentie-adressenbestand van de Vlaamse overheid.

Voorkeur (ofwel 30% of 50 % of 70%)

Voor de eerste drie scholen waarvoor je je kind aanmeldt, krijg je een extra kans bij de toekenning van de vrije plaatsen. Dit gebeurt enkel als er vrije plaatsen zijn en als de school kiest voor het criterium 'voorkeur'.

Meer informatie vind je ook in dit filmpje.

5. Wat zijn indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen?
Alle leerlingen worden verdeeld in twee categorieën: indicatorleerlingen of niet-indicatorleerlingen. Beide groepen kunnen rekenen op voorbehouden plaatsen bij inschrijving. De scholen verdelen hun totale aantal beschikbare plaatsen over deze twee categorieën. Ze bepalen het aantal plaatsen dat bestemd is voor indicatorleerlingen en het aantal plaatsen dat bestemd is voor niet-indicatorleerlingen.
6. Is mijn kind een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling?

Beantwoord altijd de volgende 2 vragen.

• Ontvangt het gezin een schooltoeslag in 2020-2021 en/of schooltoeslag in 2021-2022?

• Heeft de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs?

Je beantwoordt deze vragen bij de aanmelding op deze website. Je verklaart er ook dat de gegevens die je invult correct zijn. Bij de inschrijving op school is het mogelijk dat je extra documenten moet meebrengen of een verklaring op eer moet ondertekenen. Geef dus een eerlijk antwoord bij de aanmelding.

Als het gezin een schooltoeslag ontvangt en/of als de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs heeft, dan is je kind een indicatorleerling.

7. Wat verstaan we onder broers en zussen?
Broer en zus zijn, betekent hier meer dan dezelfde ouders hebben. Volgende mogelijkheden kunnen bestaan:

• broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet hetzelfde officiële adres hebben.
• halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet hetzelfde officiële adres hebben.
• kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en -zussen).
8. Ik werk voor een kleuterschool of lagere school.
Onder welke voorwaarden kan ik mijn kind aanmelden tijdens de voorrangsperiode?
Op het ogenblik van de inschrijving moet je een arbeidscontract hebben van meer dan 104 dagen in die school waarvoor je wenst in te schrijven. je hoeft daarom nog geen 104 dagen effectief te hebben gewerkt voor de school op het moment van inschrijving. De voorrangsperiode geldt voor alle personeelsleden van een school ongeacht hun functie. Dit kan bijvoorbeeld een klusjesman, leerkracht, administratief medewerker, pedagogische begeleider of een logopedist zijn.
 
Ook de aard van het contract met de school (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) is van geen belang om voorrang te krijgen. Volgende personeelsleden komen in aanmerking:
 
1. Personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school.
2. Personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.
3. Personeelsleden die geaffecteerd zijn aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld zijn in een andere school, kunnen in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken.
9. Waarom kies ik beter meer dan één school?
We raden je aan om minstens 3 scholen te kiezen. Op die manier maak je het meeste kans op een plaats in één van je voorkeursscholen. Zet de scholen zeker in de volgorde van jouw voorkeur. Ook al zijn er nog maar weinig of zelfs geen beschikbare plaatsen in jouw favoriete school, zet die school altijd op nummer 1. Zorg er wel voor dat er in jouw top drie ook scholen met vrije plaatsen staan.Voor de eerste drie scholen maak je een extra kans op een plaats indien de school ook kiest voor het criterium voorkeur.

Voor elke school die je hebt opgegeven, wordt er gekeken of deze school nog een vrije plaats heeft voor je kind. Algemeen geldt dat het systeem een plaats toekent voor een school die zo hoog mogelijk in je lijst van voorkeur staat. Als er in deze school plaats is voor je kind, krijg je een bericht dat je je kind in deze school kunt inschrijven. Indien deze school de school van eerste keuze is, dan vervallen alle onderliggende keuzes. Als een school van lagere keuze wordt toegekend, dan komt je kind altijd op de wachtlijst voor scholen van je hogere keuze. Je ontvangt daarvoor ook steeds een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving als bewijs van je plaats op de wachtlijst (zie vraag 16 ). Keuzes voor scholen die lager op de lijst staan dan de school die je werd toegewezen, vervallen.

Als er later toch nog een plaats vrijkomt in een school waar je kind op de wachtlijst staat, dan kan het zijn dat je je kind toch nog in die school kunt inschrijven. Dat kan zelfs als je kind ondertussen al in een andere school is ingeschreven. De school neemt daarvoor automatisch met je contact op. De wachtlijst wordt opgesteld op basis van de afstand in vogelvlucht tussen de officiële woonplaats van het kind en de school. Met het criterium ‘voorkeur’ wordt geen rekening meer gehouden. De wachtlijst geldt tot en met 7 oktober 2022 voor alle kinderen. Voor kleuters geboren in 2020 geldt de wachtlijst tot en met 30 juni 2023.

 
10. Welk adres geef ik op?
Je kan de volgende adressen opgeven: 

1) een officieel adres: dit is het adres waar het kind is gedomicilieerd. Een adres van een crèche, onthaalmoeder of grootouders geldt niet.

2) een werkadres: dit is het adres waar de moeder en/of vader werkt. Je kan tot twee werkadressen vermelden. We raden je aan dit adres in te vullen. Het kan alleen maar de kans vergroten op een plaats in de school van je keuze.

De adressen die je opgeeft, worden gebruikt voor alle scholen die je kiest. Voor de bepaling van de rangschikking wordt altijd rekening gehouden met de kortste afstand tot de door je gekozen scholen. Je kan dus niet voor twee verschillende scholen, twee verschillende adressen opgeven. De afstand wordt berekend in vogelvlucht.

11. Wat te doen wanneer ik een verhuis plan?

Ouders die verhuizen in de periode die ligt tussen de aanmeldperiode en het instappen van hun kind in de nieuwe school mogen het toekomstige domicilie adres van het kind opgeven bij aanmelden. Bij inschrijving in de school moet je kunnen aantonen dat op het ogenblik dat je kind instapt in de school je kind daar ook effectief woont, (door koopakte, huurovereenkomst… ). Bel zeker naar de LOP-deskundige wanneer je hierover vragen hebt.

12. Waar vind ik het rijksregisternummer van mijn kind?
Je vindt het rijksregisternummer op de ISI+-kaart, op de achterkant van de Kids-ID of op het kleefbriefje van het ziekenfonds. Als je het rijksregisternummer niet vindt of er geen hebt, neem dan contact op met een welzijnspartner of buurtcentrum (zie lijst met welzijnspartners en buurtcentra die je verder kunnen helpen).
13. Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldsysteem?
Je kan je gegevens wijzigen gedurende de volledige aanmeldperiode. Bij je eerste aanmelding in het systeem kies je een paswoord en gebruikersnaam. Bewaar deze goed. Je hebt ze nodig als je je gegevens wilt nakijken of veranderen. Voor de aanmelding van broers en zussen en kinderen van personeelsleden kan dat tussen 11 januari 2022 (9.00u) en 01 februari 2022 tot 17.00 u. Voor alle andere kinderen tussen 1 maart 2022 (9.00u) en 29 maart 2022 tot 17.00 u.
14. Wat als ik geen computer of internet heb?

Als je zelf geen computer met internetverbinding hebt of niet met de computer kan werken, kan je in verschillende buurtcentra of bij de welzijnspartners hulp krijgen om je kind aan te melden. In deze buurtcentra of bij de welzijnspartners vind je begeleiders die je stap voor stap helpen om je kind aan te melden. Op die manier weet je zeker dat je je kind correct aanmeldt voor de scholen van jouw voorkeur. Een overzicht van de welzijnspartners en de buurtcentra vind je in de brochures van de deelnemende gemeentenLeuven  

Indien je geen hulp nodig hebt om je kind aan te melden maar wel een publieke computer wil gebruiken, dan kan je terecht bij één van de digipunten.

15. Wat gebeurt er na mijn aanmelding?
Na het aanmelden krijg je het resultaat.
Als je een toewijzing hebt, neemt de school contact met jou op om verdere afspraken te maken voor de inschrijving van je kind.
Voor kinderen die aangemeld werden tijdens de voorrangsperiode, moet het inschrijven voor 31 maart 2022 (17.00 uur) gebeuren.
Voor kinderen die aangemeld werden tijdens de reguliere aanmeldperiode, moet het inschrijven voor 24 mei 2022 (17.00 uur) gebeuren.
16. Wat moet ik weten over de wachtlijst voor een school?
Als één of meer van de scholen die je hoger gerangschikt had, geen plaats meer heeft, komt je kind automatisch op de wachtlijst van die scholen te staan. Die wachtlijst is geldig tot en met 7 oktober 2022 voor alle kinderen. Voor kleuters geboren in 2020 geldt de wachtlijst tot en met 30 juni 2023. Scholen hebben de keuze om de wachtlijst voor alle kinderen aan te houden tot 30 juni 2023, informeer je hierover bij de school.
De wachtlijst is enkel gebaseerd op het criterium ‘afstand tot de school’. Het criterium ‘voorkeur voor de school’ speelt hier niet mee. Als er toch een plaats vrijkomt in een van de scholen waar je kind op de wachtlijst staat dan neemt de school zelf contact met je op. Als je wilt, kan je kind toch nog inschrijven in je favoriete school. Dat kan zelfs als je je kind ondertussen al in een andere school hebt ingeschreven.
17. Wat is een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving?
Je ontvangt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving van de scholen waarvoor je je kind hebt aangemeld, maar die voorlopig geen vrije plaats meer hebben. Het kan dus zijn dat je meerdere mededelingen krijgt. Ieder mededeling is verbonden met één specifieke school. Je kind komt in die scholen automatisch op een wachtlijst te staan. Een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving is dus een objectief bewijs van je plaats op de wachtlijst van een school. 
Per leerjaar worden 2 wachtlijsten gemaakt: namelijk één wachtlijst voor indicator leerlingen (IND-lijst) en één wachtlijst voor niet-indicator leerlingen (nIND-lijst). Zie vragen 5 en 6 voor meer informatie over deze voorrangsgroepen. Op de IND-lijst worden eerst de indicator leerlingen volgens afstand woonplaats/school gerangschikt en vervolgens de niet-indicatorleerlingen. Op de nIND-lijst worden eerst de niet-indicator leerlingen volgens afstand woonplaats/school gerangschikt en vervolgens de indicatorleerlingen. Daarom staat je kind op beide lijsten. Afhankelijk van de plaats die vrijkomt  (indicator/of niet-indicator) wordt gekeken naar de desbetreffende wachtlijst en kan het kind dat op dat moment bovenaan deze wachtlijst staat, zich inschrijven in de school. De school zal in dit geval met je contact opnemen.
18. Wat als ik geen plaats heb voor mijn kind?
Voor kinderen die nog geen plaats hebben zijn er de vrije inschrijvingen vanaf 2 juni 2022. De details over de organisatie van de vrije inschrijvingen komen op de website vanaf 1 juni 2022. Maak je je zorgen over het vinden van een school? Contacteer dan de LOP-deskundige via lop.leuven@vlaanderen.be of op 02 553 05 20.
19. Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd heb aangemeld?
Van dinsdag 11 januari 2022 vanaf 9.00 uur tot en met dinsdag 1 februari 2022 tot 17 uur loopt de voorrangsperiode voor kinderen met een broer of zus of voor kinderen van personeelsleden in een kleuterschool of lagere school. Als deze periode voorbij is, kan je je kind nog altijd aanmelden in de tweede aanmeldperiode van dinsdag 1 maart 2022 vanaf 9.00 uur tot en met dinsdag 29 maart 2022 tot 17 uur.

Let op! Je kind heeft dan geen voorrang meer op de andere kinderen die worden aangemeld.

Als je je kind niet op uiterlijk 29 maart 2022 om 17 uur hebt aangemeld, heb je geen plaats in de rangschikking. Vanaf 2 juni 2022 om 9 uur kan je je kind dan rechtstreeks inschrijven in één van de scholen waar nog vrije plaatsen over zijn.

Let op! Je zal minder keuze hebben, omdat aangemelde kinderen zich al konden inschrijven. In veel scholen zullen er dus geen vrije plaatsen meer zijn. Je kan je kind wel nog op de wachtlijst laten zetten van de scholen van jouw voorkeur die geen vrije plaatsen meer hebben.

 
20. Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd heb ingeschreven?
Als je kind aangemeld werd én een ticket ontving dan kan je inschrijven:
- van donderdag 24/02/2022 tot donderdag 31/03/2022 voor broers/ zussen en kinderen van personeel
- van donderdag 28/04/2022 tot dinsdag 24/05/2022 voor alle andere leerlingen.
Daarna verlies je je plaats in de rangschikking. Je kan je kind dan enkel nog inschrijven in een school vanaf 2 juni 2022. 

Let op: je zal minder keuze hebben, omdat aangemelde kinderen zich al konden inschrijven. Op veel scholen zullen er dus geen vrije plaatsen meer zijn.

21. Wanneer kan ik een account aanmaken?

Tijdens de voorrangsperiode kan je enkel een account maken indien je een kind wil aanmelden in een school waar al een broer of zus is ingeschreven of waar een van de ouders werkt. Je kan tijdens de voorrangsperiode geen account aanmaken om een kind in de reguliere periode aan te melden. Het account en dossier wordt verwijderd indien je toch probeerde aan te melden in de voorrangsperiode, en geen recht op voorrang heeft.

22. Wil je info hebben over het aanmeldingsregister?

Het aanmelden voor het basisonderwijs wordt geregeld door het decreet basisonderwijs. Aanmelden is het kenbaar maken van een intentie tot inschrijven voor een bepaald schooljaar in een of meerdere scholen of vestigingsplaatsen waarbij een volgorde van keuze wordt aangegeven.

In Leuven betreft het een initiatief van het lokaal overlegplatform voor gelijke onderwijskansen (LOP). Met aanmelden willen de Leuvense scholen elke ouder gelijke kansen geven op een inschrijving in een school van keuze. Alle gewone Leuvense basisscholen doen mee. Ook alle gewone basisscholen uit Herent, Bierbeek en Oud-Heverlee sluiten aan.

23. Wat is het verschil tussen het officieel onderwijs, vrij onderwijs en methodescholen?
 
Scholen van het officieel onderwijs zijn georganiseerd door of in opdracht van de overheid: de Vlaamse overheid, de provincies of de steden en gemeenten. In tegenstelling tot het vrij onderwijs moeten scholen van het officieel onderwijs tot het einde van de leerplicht de keuze aanbieden tussen lessen katholieke, orthodoxe, protestantse, anglicaanse, joodse, islamitische godsdienst of zedenleer.
 
Vrij onderwijs
Scholen die niet door een overheid zijn opgericht, behoren tot het vrij onderwijs.
Het vrij onderwijs bestaat hoofdzakelijk uit confessionele scholen, die aan een godsdienst zijn gebonden. De katholieke scholen vormen de grootste groep, maar er zijn ook vrije scholen van een andere godsdienst zoals joodse of protestantse scholen.
 
Methodescholen
Dit zijn scholen die aan een specifieke pedagogische methode zijn verbonden zoals Freinet-, Montessori- en de Steinerscholen. Methodescholen kan je in alle netten terugvinden.